Jalaravi stuudio koolitused

Jalaravi stuudio
koolitused

Jalaravi stuudio korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

Jalaravi stuudio täiendkoolitused

Jalaravi stuudio korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

Jalaravi stuudio lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest. Jalaravi stuudio korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

Täiendkoolituse õppemoodulid on välja töötatud järgides “Iluteeninduse erialade riiklikku õppekava” (jõustumiskuupäev 09.02.2009). Täiendkoolitused on koostatud vastavalt kehtivale kosmeetikutele mõeldud kutsestandardile, pöörates tähelepanu täienduskoolituse- ja töö eripärale jalahoolduse seisukohast.

Täiendkoolituste teoreetilist osa on võimalik läbida ka Skype teel, mistõttu on võimalik aega kokku hoida ning teadmisi omandada kodust lahkumata. Praktika toimub Jalaravi stuudio kabinettides. Lisaks praktilisele osale juhendaja juuresolekul, tuleb praktilist osa teostada ka iseseisvate tööde näol väljaspool Jalaravi stuudio kabinetti.

Koolitustele registreerimine ja tasumine

Jalaravi stuudio poolt pakutavad täiendkoolitused on individuaalkoolitused.

Jalaravi stuudio poolt pakutavad täiendkoolitused on individuaalkoolitused. Kuna grupid on väiksed, siis vastavalt grupi täitumisega, on võimalik koolitustega alustada jooksvalt.

Koolituskavad kuupäevadega on leitavad Jalaravi stuudio koduleheküljel jalaravistuudio.ee Koolitusest huvitatutel palutakse sooviavaldused ja täiendavad küsimused esitada e-mailitsi koolituskeskusele: jalaravistuudio@gmail.com.  Sooviavaldustele ja täiendavatele küsimustele vastab koolituse koordinaator esimesel võimalusel.

Lepitakse kokku koolituse sisu ja aeg, sõlmitakse leping ning väljastatakse arve mis peab olema tasutud maksetähtajaks või vastavalt individuaalsele kokkuleppele, hiljemalt koolituse alguseks. Kui õppija teatab koolitusest loobumisest ette varem kui üks nädal enne koolituse algust, siis tagastatakse õppuri makstud õppeteenuse tasust 100%. Vähem kui nädala jooksul enne koolituse algust loobumisest teatamisel tagastatakse 70% õppeteenuse tasust.

Põhjusteta koolitusele mitteilmumise ja sellest mitteteavitamise korral õppeteenuse tasu ei tagastata.

Vastuvõtu tingimused koolitustele

  • Koolitusarve tasumine
  • Eesti keele oskus tasemele A2
  • Õppija vanus vähemalt 18 aastat

Väljaarvamise tingimused

  • Õppetöös mõjuva põhjuseta mitteosalemine
  • Koolituskeskuse kodukorra mittetäitmine
  • Õppemaksu tasumata jätmine

Koolituste õpikeskond/praktikabaas ja kvaliteet

Koolituskeskus on varustatud tööks ja õppimiseks vajalike seadmete, töövahendite ja materjalidega.

Jalahooldus-spetsialisti väljaõpe toimub Jalaravi stuudio ruumides. Iseseisva praktika läbiviimine lepitakse kokku individuaalselt. Vajadusel saab kasutada stuudio ruume. Koolituskeskus on varustatud tööks ja õppimiseks vajalike seadmete, töövahendite ja materjalidega. Individuaalses praktikas ja tulevases töös kasutatavad vahendid on vajalik soetada õppijal endal iseseisvalt. Vajadusel saab Jalaravi stuudio aidata kaasa sobivate vahendite leidmisel.

Koolituse lõppedes palutakse täienduskoolitusel osalejatel täita tagasiside küsimustik. Need töötatakse läbi ning ettepanekud ja kommentaarid võetakse arvesse koolitusmoodulite täiendamisel ning koolitajate töö efektiivsuse tõstmisel. Puudujääkide ilmnemisel püütakse need likvideerida ning märkused võetakse arvesse edasise koolitustöö arendamisel.

Jalaravi stuudio koolitused